ساختار سازمانی کنفرانس

ساختار سازمانی کنفرانس

دکتر محمدعلی داوریار

عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

رئیس کنفرانس

دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

استاد تمام  و رئیس بخش علوم کشاورزی سازمان مرکزی

 دانشگاه پیام نور

دبیر علمی کنفرانس

دکتر راهله رهباریان

استادیار گروه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

مسئول کمیته علمی

سیدعلی وزیری

مدیر پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه

دبیر اجرایی کنفرانس

 

علوم کشاورزی

دکتر الهام عزیزی

دانشیار گروه اکولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

مسئول کمیته علمی علوم کشاورزی

دکتر یحیی امام

استادتمام دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر محمدعلی بهمنیار

استادتمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر احمد قنبری

استاد تمام گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

دکتر آرمین توحیدی

استادتمام گروه علوم حیوانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر مهدی نصیری محلاتی

استاد تمام گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمد نظامی

استاد تمام گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جعفر یعقوبی

دانشیارگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

دکتر مهدی زارعی

دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز

دکتر مجتبی زاغری

دانشیار دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر طاهره محمد آبادی

دانشیاردانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع شیمی  رامین خوزستان

دکتر سعید زین الدینی

دانشیاردانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر بهرام حیدری

دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

دکتر زهره مشاک

دانشیار دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

دکترحشمت سپهری مقدم

استادیار گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

دکتر آریو امامی فر

استادیار علوم و صنایع غذایی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمدحسن طرازکار

استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری

استادیار دانشکده کشاورزی  دانشگاه گنبدکاووس

دکتر بهاره بهمنش

استادیار دانشکده کشاورزی  دانشگاه گنبدکاووس

دکتر عزیزاله خندان میرکوهی

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر امین لطفی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع شیمی  رامین خوزستان

دکتر علیرضا ابدالی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع شیمی  رامین خوزستان

دکتر وحید اکبرپور

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر همت اله پیردشتی

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکترفائزه زعفریان

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر تکتم وفا

استادیار علوم دامی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

دکتر مژده عمادی

استادیار علوم دامی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

دکتر منصوره کرمانی

استادیار بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

دکتر علی معصومی

استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

دکترعباس  ابهری

استادیار کشاورزی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

دکتر عیسی خمری

استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

گیاهان دارویی

دکتر محمدباقررضایی

استاد تمام گروه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی

دکتر رضا فرهوش

استاد تمام گروه علوم و صنایع غذایی  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید محمد علی رضوي

استادتمام گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رضا توکل افشاری

استادتمام گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر رمضانعلی

 خاوری نژاد

استاد تمام گروه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر فخری شهیدی

استادتمام گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر علی گنجعلی

دانشیار گروه فیزیولوژی گیاهی زراعی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدعلی ابراهیمی

دانشیار گروه بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه پیام نورمرکز تهران

دکتر بهزاد ناصحی

دانشیار علوم و صنایع غذایی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

دکتر شهلا نجفی

دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه زابل

دکتر محمدناصحی

دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشکي

دکتر آیت الله  رضایی

استادیار، زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شاهد

دکتر داریوش طالعی

استادیارگروه بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه شاهد

دکتر آتوسا وزیری

استادیار فیزیولوژی گیاهی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نورتهران

دکترمحمدحجتی

استادیاردانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع شیمی  رامین خوزستان

دکتر حسین کمال الدینی

استادیار بیوتکنولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه زابل

دکترحسین دهقان

استادیار  فیتوشیمی دانشگاه شاهد

طب سنتی

دکتر محمدرضا نورس

دکترای تخصصی طب ایرانی، معاون آموزشی و  عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسئول کمیته طب سنتی

دکتر ابوالقاسم متین

استاد تمام گروه طب سنتی وزارت جهاد کشاورزی

دکتر فاطمه علیجانیها

دانشیار مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد

دکتر محسن ناصری

دانشیارو مدیر گروه مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد

دکتر مجیدرجبیان

استادیار بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نورخراسان رضوی

دکتر فاطمه عمادی

استادیار مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد

دکتر مجیدرجبیان

استادیار بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نورخراسان رضوی

دکتر مهدی زروندی

دستیار دکترای تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترحمیده وحید

دستیار دکترای تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر امیر پرویز توسلی

دستیار دکترای تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حمیده خرم پژوه

دستیار دکترای تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترطاهره ملک آرا

دستیار دکترای تخصصی طب ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مجید انوشیروانی

دکترای تخصصی طب ایرانی، عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر شکوه السادات حامدی

دکترای تخصصی داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترروشنک سالاری

دکترای تخصصی داروسازی، عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مهدی یوسفی

دکترای تخصصی طب ایرانی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس


معرفی کنفرانس

about conferenceسرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گيا ه شناسان و پژوهشگران، تعداد گونه هاي گياهي ايران در حدود 8000 گونه است که از نظر تنوع گون های حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقيقات نشان داده است كه بيش از 2300 گونه از گياهان كشور داراي خواص دارويي، عطري، ادوي هاي و آرايشي- بهداشتي هستند .به علاوه 1728 گونه از اين گياهان به عنوان گياهان بومي ايران ميباشند، منحصرا در سرزمين ايران رويش كرده وبه عنوان يك ظرفيت انحصاري در كشور محسوب ميشوند....

ادامه مطلب

🔗 دسترسی سریع

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی، لطفا جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های کنگره در خبرنامه کنگره عضو شوید

تمامی حقوق این سایت متعلق به کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی می باشد.
طراحی و اجرا توسط Confsystem